Please wait
Adres:
15-521 Białystok-Zaścianki
Szosa Baranowicka 72D
E-mail:
dklamin@dklamin.com.pl
Telefon:
+48 85 74 18 900

Zapytania i przetargi

Fundusze Europejskie

P.P. D.K. LAMIN Spółka Jawna uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-010/12 pn. „Wdrożenie produkcji laminatów wielowarstwowych do termoformowania w spółce D.K. LAMIN” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-010/12-00 z dnia 16.10.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem ogólnym projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej firmy oraz zdobycie pozycji lidera wśród producentów laminatów wielowarstwowych do termoformowania w skali regionu i kraju.

Fundusze Europejskie

DK LAMIN Spółka Jawna Daniluk Kiersnowski uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0029/16 pn. „Strategia wzornicza – klucz do wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjnego DK LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0029/16-00 z dnia 05.05.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem w spółce oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wzrost przychodów przedsiębiorstwa,
  • wdrożenie nowych produktów na rynek
  • nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami zagranicznymi

Wartość projektu: 58 794,00 zł
Dofinansowanie: 40 630,00 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K.LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski, uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0001/18 pn. „Wzrost pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorstwa Produkcyjnego D.K.LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski, poprzez wykorzystanie strategii wzorniczej i wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0001/18-00 z dnia 30.05.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencje II Etap

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności firmy D.K.LAMIN w zakresie zarządzania wzornictwem poprzez wdrożenie do produkcji nowego modelu opakowania.

Wartość projektu: 8 889 293,38 zł
Dofinansowanie: 2 999 984,50 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K.LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0279/18 pn. „Rozwój przedsiębiorstwa produkcyjnego D. K. LAMIN Sp. j. Daniluk, Kiersnowski, poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego modelu opakowania” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0279/18-00 zawartą dnia 26 marca 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy D.K. LAMIN.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wprowadzenie innowacji produktowej
  • wdrożenie wyników prac B+R
  • wprowadzenie ekoinnowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej

Wartość projektu: 1 946 595,89 PLN
Dofinansowanie: 633 039,31 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjne D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski realizuje GRANT zgodnie z umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/78 zawartą dnia 25 września 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na stworzenie nowego produktu, opakowania dedykowanego dla przemysłu spożywczego, charakteryzującego się spełnianiem norm w zakresie obiegu zamkniętego (tzw. recykling kołowy).

Wartość projektu: 122 827,80 PLN
Dofinansowanie:    79 888,00 PLN